ALGEMEENE VOORWAARDEN

1. GELDIGHEID & TEGENWERPBAARHEID

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgeschreven door DOCKS DOME BVBA, en op alle door DOCKS DOME BVBA geleverde diensten of goederen (deze diensten en goederen worden hierna zonder onderscheid de “Diensten” genoemd), behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene voorwaarden, en er alle clausules van aanvaard te hebben. De aanvaarding van voorwaarden die afwijken van onderhavige voorwaarden kan enkel mits een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en DOCKS DOME BVBA.

2. OFFERTES EN BESTEKKEN

Elke verrichting van DOCKS DOME BVBA maakt doorgaans het voorwerp uit van een bestek. Documenten die worden geproduceerd, zoals offertes en andere, hebben slechts een informatieve waarde en kunnen steeds worden aangepast, met name in het geval van een verhoging van lonen, sociale lasten, prijzen van de leveranciers van DOCKS DOME BVBA, of in geval van wijziging(en) aan het aanvankelijke project.

3. BESTELLING

De Diensten worden pas uitgevoerd na de formele goedkeuring door de klant. Deze goedkeuring wordt gegeven bij de overdracht van de overeenkomst, de ondergetekende bod, door schriftelijke bevestiging van het bod of op eender welke manier. Met deze goedkeuring zal dit bod vast en definitief worden geacht. En de overeenkomst tussen de Klant en DOCKS DOME BVBA als besloten worden beschouwd. Hierna wordt door DOCKS DOME BVBA een voorschotfactuur opgesteld.

De reservering mag door DOCKS DOME BVBA pas als bindend beschouwd worden na
effectieve en integrale betaling van het eerste voorziene voorschot. Als deze betalingsvoorwaarden niet integraal worden nageleefd, zal DOCKS DOME BVBA gerechtigd zijn om de levering van de Diensten, met meer bepaald de toegang tot de lokalen, te weigeren. De ondertekening van een uitvoeringsopdracht door de klant impliceert dat hij zonder enig voorbehoud de uitvoering van de voorziene Diensten toevertrouwt aan DOCKS DOME BVBA, en dat hij aanvaardt DOCKS DOME BVBA te vergoeden voor alle opgelopen kosten, en bovendien, in geval van een annulering Ingeval deze overeenkomst geannuleerd wordt, om welke reden dan ook ( uitgezonderd de zware fout of van bedrog van DOCKS DOME BVBA), zullen de voorschotten uitsluitend aan DOCKS DOME BVBA worden toegekend, ook al zouden zij onbetaald zijn, tenzij de annulering te wijten zou zijn aan DOCKS DOME BVBA.

4. OVERMACHT

IIndien, in geval van overmacht van tijdelijke of permanente aard, diensten geannuleerd werden, zullen alle kosten die door DOCKS DOME BVBA werden gemaakt integraal verschuldigd zijn. Bovendien zal DOCKS DOME BVBA in geen enkel geval gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Desgevallend zal DOCKS DOME BVBA er alles aan doen om het grootste gedeelte van de kosten te recupereren die nog niet zouden zijn gemaakt bij de leveranciers.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De klant neemt alle juridische aansprakelijkheid op zich voor het evenement in het kader
waarvan de Diensten worden verleend; DOCKS DOME BVBA treedt immers ten overstaan van derden uitsluitend op als mandataris van de klant. In het kader van de Diensten heeft DOCKS DOME BVBA een middelenverplichting. DOCKS DOME BVBA is ook alleen maar aansprakelijk bij eigen zware fout, bedrog of opzettelijke fout. In geen enkel geval kan DOCKS DOME BVBA aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van inkomsten, een schending van het imago, schade aan derden enz.

6. FACTURERING EN BETALING

De facturen van het agentschap zijn contant betaalbaar zonder korting. De prijs van de Diensten zal betaald worden als volgt :

  • 30% voorschot bij de overdracht van de overeenkomst, de ondergetekende bod of door schriftelijke bevestiging van het bod ;
  • 30% voorschot (van de overkomen prijs op deze datum) uiterlijk twee maanden vóór het begin van het evenement ;
  • Het saldo, meer bepaald 40%(van de overkomen prijs op deze datum), uiterlijk acht dagen vóór het begin van de datum voorzien voor de terbeschikkingstelling ;
  • Het saldo na het evenement met de geleverde diensten en de verschillende consumpties.

Deze factuur zal maximaal 30 dagen na het evenement worden opsturen.

In het geval een factuur niet wordt betaald op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om elke prestatie op te schorten. De niet-betaling op de vervaldag brengt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de betaling met zich mee van een verwijlinterest van 1% per maand, op het totale onbetaalde bedrag, en dit tot op de betaaldatum. Bovendien is de klant, in het geval van een laattijdige betaling, van rechtswege en als forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent (10 %) van het resterende bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro per factuur, onverminderd de kosten voor een advocaat en andere eventuele vergoedingen in geval van een gerechtelijke procedure.

7. KLACHTEN

Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden betekend binnen de acht dagen die volgen op de vaststelling die aanleiding heeft gegeven tot de klacht, en ten laatste binnen de acht dagen na afloop van een evenement.

8. VAN TOEPASSING ZIJND RECHT

Al onze offertes, opdrachten en activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de Belgische wet. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel en, indien het bedrag dit verantwoordt, van het vredegerecht van het 4e kanton van Brussel.